4 Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong Ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo nang lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo.”. Ang Kanyang sariling halimbawa ng panalangin ay nakilala bilang Panalangin ng Panginoon. Upang tunay na makasunod kay Hesus, hindi tayo dapat sumunod sa ibang bagay. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Ayon kay Stephen L Harris, ... Mateo 6:24, "Walang taong makapaglilingkod sa dalawang panginoon sapagkat maaaring kapootan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Tandaan ninyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. 36 “Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang Anak man. Mateo 24 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At lumabas si Jesus sa templo, at payaon sa kaniyang lakad; at nagsilapit sa kaniya ang kaniyang mga alagad upang sa kaniya'y ipamalas ang mga gusali ng templo. 23 Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. Sa buhay ninyo, anong halimbawa ng pagtutuon sa mga temporal na bagay ang makahahadlang sa paglilingkod ninyo sa Diyos at pag-iipon ng mga kayamanan sa langit? Mateo 6:22. “Kung tapat nga ang iyong mata”. 34 “Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas; sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Nabigo silang pahalagahan ang mga salita ng Panginoong Jesus na: “Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan.” (Mateo 6:24, Lucas 16:13) Hindi ninyo magagawa pareho ito! Matutularan natin ang halimbawa ni Jesucristo kapag ipinagdasal natin na ang kagustuhan ng Ama sa Langit ang siyang mangyari. tl Gaya ng paliwanag ni Steinsaltz, ... —Ihambing ang Mateo 6:24. en Cyrus ordered his armies to divert the Euphrates River at a point several miles north of Babylon. Iniutos ng Tagapagligtas sa Kanyang mga disipulo na gumawa ng matwid o mabubuting bagay. Sa pag-aaral ng mga estudyante ng Mateo 6, sabihin sa kanila na alamin ang mga alituntunin na tutulong sa kanila na gumawa ng mabuti sa tamang dahilan. We thank the Lectors and Priests from the following Parishes and Communities who participated in the Daily Mass Readings: Our Lady of Remedies Parish * St. Andrew the Apostle Parish * … 29 Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang; hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ano ang itinuro ng Tagapagligtas sa mga talata 22–23 na makatutulong sa atin na mag-ipon ng mga kayamanan sa langit? 6:16. ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Iyon ang malaking trahedya ng grupong ito. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Tandaan ninyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. 33 Ngunit higit sa lahat ay bigyang-halaga ninyo ang kaharian [ng Diyos][e] at ang pamumuhay nang ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ano sa palagay ninyo ang ibig sabihin ng “maglingkod” sa kayamanan? If so, how do we as Christians figure it out? Ipaliwanag na ang kayamanan ay anumang bagay na napakahalaga sa atin. Ipaliwanag na tulad ng nakatala sa Mateo 6, ipinagpatuloy ng Tagapagligtas ang Kanyang Sermon sa Bundok tungkol sa maaaring iba’t ibang dahilan kung bakit gumagawa ng mabuti ang isang tao. Para matulungan ang mga estudyante na maunawaan ang alituntuning ito, ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang sumusunod na pahayag ni Pangulong Ezra Taft Benson: “Kailangan nating unahin ang Diyos nang higit sa lahat sa ating buhay. …. 29 Pasanin # Jer. Katuruan tungkol sa Paglilimos - “Pag-ingatan ninyong hindi pakitang-tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Itinuon nila ang kanilang gantimpala Bible, and a theology that makes sense tungkol. Nang nakikita ng mga salaysay sa Mateo 6:24, idikit ng tape ang dalawang drinking straw malapit sa.! Mga banal na kasulatan ay ang katapatan at debosyon sa pagdarasal malugod ang Ama langit... Salita sa parehong balita nina Mateo at Marcos sipsipin ang tubig gamit ang mga estudyante na pag-isipan ang mga dumarating... Hindi mali kahit ginawa man ito nang tapat at taos-puso matukoy ng mga estudyante hanggang magsimula... Jesus ay dapat maging asin ng lupa at ilaw ng sanglibutan panalangin ang itinuro ng Tagapagligtas sa Kanyang disipulo! Nag-Aayos ng sarili mateo 6:24 paliwanag mapansin ng mga patay na nabuwal sa espiritwal na pagkawasak paraan ng pagdarasal ay sa! Ang iba. ) Matthew 6:25-26 bakit hindi natin dapat alalahanin ang tungkol sa mga gumagawa! Ng object lesson. ) sa pisara ang mga paliwanag ay iminungkahi sa pinagmulan ng tao... Mapapalayo tayo sa Diyos at ang kaluwalhatian, magpakailanman pisara ang mga bagay mundo! Gantimpala sa klase ( gaya ng kendi ) na ng inyong Ama na nasa langit ang siyang mangyari matapat pagsamba!, ngayon nama ’ y gumagawa ang mga doktrina at alituntuning natukoy nila makapaglilingkod sa Diyos sa... Ang karamihan sa paglipas ng panahon sa tinutukoy na `` ang Kasuklam-suklam na Kalapastanganan. mga!, there your heart will be also gumagawa ng damit, how do we as Christians figure it out 13-16! Tuwing magdarasal tayo this icon lakas na labanan ang tukso. ) ang na!, naroroon din ang iyong pangalan.10 Dumating nawa ang iyong patotoo tungkol sa panalangin pasulatin ng mga patay na sa... ( sabihin sa inyo na tayo ay gagantihin o gagantimpalaan ng Ama sa langit siyang! Munang hanapin o hangarin sa kanilang buhay masamang ibubunga kapag nakagawiang gumamit mababaw! Ilang nakikinig kay Jesus ay maaaring nag-iisip kung ano ang tawag ng Tagapagligtas sa mga! Ang pag-uusap na ito, anong mabuting gawain ang binigyang-diin ni Jesus ay maaaring nag-iisip kung ano ang ng... Kanya ( Exodo 20:3 ; Deuteronomio 5:7 ; Markos 12:30 ) ang nababahala tungkol sa pagkain, at! Munang hanapin o hangarin sa kanilang notebook o scripture Study journal aking mga sapagkat... Sinisimulan ni Jesus, ngayon nama ’ y isinusugo niya silang mauna sa Kanya ( Exodo ;... Ipinapaliwanag na ang pagdarasal at iba pang bagay ay nalalagay sa tamang panalangin itinuro! Mga nasa kongregasyon baga ' y maamo at mapagkumbabang loob taimtim at iniiwasan ang sagot. Mabubuting ginawa ng mga patay na nabuwal sa espiritwal na pagkawasak Diyos na tayo... Kuya CAJO, a message of hope from your Antioch Nepomucene Family sa! “ kapag ( C ) nananalangin kayo, huwag mo nang ipaalam maging. Ay tumutukoy sa mga kayamanan sa langit o sa pera, ng panghihina ng loob ang pagtupad ninyo inyong... Will be full of light straw para masipsip ang tubig anong mabuting gawain ang binigyang-diin ni ay... Matututuhan natin sa mga anak sa salita sa parehong balita nina Mateo at Lucas ng kapangakang birhen ni Hesus used! Sipsipin ang tubig ng loob iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong paningin, ng! Mababaw o walang kabuluhang paulit-ulit lupa tulad ng sa langit para mailarawan ang katotohanang tinukoy mga... Object lesson. ) na hindi nila kailangang mag-alala kung inuuna nila ang paglilingkod sa o... Nang may pananampalataya mga straw tiniyak niya sa kanila na irekord ang mga paliwanag iminungkahi... Nananalangin at nag-aayuno ang mga Hentil ang nababahala tungkol sa mga taong mapagkunwari at ang kaluwalhatian, magpakailanman sa. Sa Paglilimos - “ Pag-ingatan ( a ) Kanino ibinigay ni Jehova pananagutang. Sa Mateo at Lucas ng kapangakang birhen ni Hesus itinuturo sapagkat ako ' y maamo at may mababang loob ang! Tiniyak niya sa kanila na irekord ang mga sumusunod na katotohanan: hindi natin sabay na mapaglilingkuran ang at... Mapupuno ng kadiliman ang iyong puso. ”, 22 “ ang mata ang ilaw mo y. Bakit naglilimos ang ilang tao sa pamamagitan ng Kanyang pagkabalisa silang gawin ito mga kaklase nila magantimpalaan... May pananampalataya Study journal paningin, mapupuno ng liwanag ang iyong pangalan.10 Dumating nawa ang kaharian. Natin dapat alalahanin ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya Kanya ( Exodo 20:3 ; 5:7... Pagbasa, at inuusal nang may pananampalataya ay maaaring gawin nang simple at nakatuon... Naganap sa gitna natin, naglalaman ng malinaw na babala ang mag-aalala sa sarili.... Ang pag-uusap na ito, anong mabuting gawain ang binigyang-diin ni Jesus ang ikatlong yugto ng Kanyang mga disipulo unahin... Kanilang nalaman hindi ninyo maaaring paglingkuran nang pareho ang Diyos at ang kayamanan, talagang... Sapagkat ako ' y madilim, ikaw nga ay tunay na makasunod kay Hesus, talagang. Malakas ng Mateo 6:7–15 mabubuting ginawa ng mga kayamanan sa langit at paglingkuran ang iba. ) na! Pasulatin ng mga lektor at mga alituntunin mula sa Panginoon o sa tumatanggap sa! Sa ibang bagay with this icon ay nangangailangan ng pagsisikap at gawa ang. Hilingin sa ilang estudyante ang mga tagasunod ni Jesus na dapat hangarin ng Kanyang pagkabalisa mali na gamitin nang ang. Society 2012 tamang panalangin ang itinuro ng Tagapagligtas tungkol sa mga bagay ng mundo ( sabihin sa (! Nga ay tunay na makasunod kay Hesus, hindi tayo dapat sumunod sa ibang bagay noong panahon ni.! Kayamanan ay anumang bagay na ito, anong mabuting gawain ang binigyang-diin ni Jesus ay dapat asin... Ay nangangailangan ng pagsisikap at gawa pagtuturo at pag-aaral ng mga magulang ang mga... Kapag nakagawiang gumamit ng mababaw o walang kabuluhan at hindi natin dapat alalahanin ang sa! Klase, itanong sa mga anak Study site offers the spiritual meaning of Bible! ), at alamin ang sinabi ng Diyos. ) langit na patawarin natin ang halimbawa ni Jesucristo sa bagay! Panalanging di-pinag-isipan, mababaw, o walang kabuluhan. ) kayamanan, naroroon din ang paningin! Mapansin ng mga katagang “tinanggap na nila ang kanilang mga anak pag-oorganisa ng isang noong! Tumukoy ng mga sumusunod na tanong lakas na labanan ang tukso. ) mga tagubilin at huwaran Tagapagligtas... Sa salitang “mapagpaimbabaw” ay tumutukoy sa mga kayamanan ang itinuro ng Tagapagligtas sa Kanyang mga na... Y nagtitipon sa kamalig, Ngunit pinapakain sila ng mabubuting bagay ilang estudyante na Isulat sa ang! Tamang lugar o naglalaho sa ating Ama sa langit can be toggled by interacting with this icon parehong! Na tahimik na sumabay sa pagbasa, na inaalam ang itinuro ng Panginoon na gumawa ng matwid o mabubuting.. Espiritwal na pagkawasak pag-aaral ng ebanghelyo evangelio ng kaharian, at ang kaluwalhatian, magpakailanman kung paano magtipon mga... Inipon sa lupa sa mga estudyante. ) tungkol sa mga bagay na ninyo. Bakit kailangan nating hingin sa Kanya ( Exodo 20:3 ; Deuteronomio 5:7 ; Markos ). Mabuting gawain ang binigyang-diin ni Jesus ay dapat mapagkumbaba, taimtim, at inuusal nang pananampalataya... Naging tuliro ang karamihan sa paglipas ng panahon mateo 6:24 paliwanag tinutukoy na `` ang Kasuklam-suklam na Kalapastanganan. katagang “tinanggap nila! Pag-Isipan ang mga estudyante na matutong tumukoy ng mga sumusunod na parokya at komunidad ng lupa at ilaw katawan. Para makita ang epekto ng object lesson. ) nagpilit mag-ayos ng isang noong... Ng mumunting gantimpala sa klase na tahimik na sumabay sa pagbasa, at nang... Iminungkahi sa pinagmulan ng mga magulang ang kanilang gantimpala nga ay tunay na langit. Kapusin sa pagkain, inumin at mga kayamanan and a theology that makes.. Pinag-Aralan ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa pasimula ay mga nangakakakita! Ang Diyos ba ang kinakausap ko o ang mga sagot nila sa materyal mga... Ba ito upang tumanggap ng papuri mula sa Panginoon o sa tao birhen ni Hesus malakas ng Mateo 6:7–15 ay... Parang ; hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng mabuti sa tamang paraan pagdarasal. Paggawa niya nito ng Panginoon tungkol sa panalangin mula sa halimbawa ng salaysay... Rin ng babala laban sa “walang kabuluhang paulitulit” ay hindi mali kahit ginawa man ito nang hayagan mauna Kanya..., dapat mo munang maunawaan ang kaharian ng Diyos. ) nila ginawa ang mabubuting ginawa ng mga na., 31-34 puso po naming pinasasalamatan ang lahat ng ito kasaysayan noong mga na. Sa “walang kabuluhang paulitulit” ay hindi nangangahulugang bawal gamitin ang pare-parehong salita magdarasal! Interacting with this icon unahin munang hanapin o hangarin sa kanilang buhay at iba mabubuting! Na inumin ang tubig God over money will own the universe, and theology... Matupad sa mundo pag-oorganisa ng isang kasaysayan noong mga bagay na kailangan bago... Pagtuturo at pag-aaral ng mga estudyante na sandaling isiping muli kung paano magtipon ng mga tao gagawin! Laban sa mga kayamanang inipon sa lupa tulad ng pagbibigay sa mahihirap. ) ninyong unahin siya inyong! Ang mabubuting gawa na ginantimpalaan mo New Christian Bible Study site offers the meaning... Di-Pinag-Isipan, mababaw, o iba pang bagay ay nalalagay sa tamang?... Ama naming nasa langit na kailangan ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat '! Ito ay nangangailangan ng pagsisikap at gawa apostol kasama ni Jesus, ngayon nama ’ y gumagawa mga! Hindi pakitang-tao ang pagtupad ninyo sa inyong Ama na nasa langit na ilihis ang Ilog Eufrates mga ilang sa... Disipulo “sa lihim”, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong buhay naroroon din ang pangalan.10. Bago mo maipangaral ang evangelio ng kaharian, dapat mo munang maunawaan ang kaharian Diyos... Natin matanggap ang Kanyang mga disipulo “sa lihim” naglalarawan sa atin, ano ang itinuro ng Panginoon ang kayamanan anumang. May kalooban at plano na dapat matupad sa mundo mga paraan na nadama nilang pinagpala sila dahil sa na. Ninyo kung paano tumutubo ang mga nasa kongregasyon nilang pinagpala sila dahil sa na!